POLISI CWCIS A PHREIFATRWYDD

Mae Kantar Group Limited ("Ni") wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd. Mae’r polisi hwn yn nodi’r seiliau ar gyfer prosesu’r data personol rydyn ni’n ei gasglu gennych chi, neu'r data personol a roddwch chi i ni, ar www.crimesurvey.co.uk (“ein gwefan”).

NID yw’r polisi preifatrwydd yn berthnasol i ddata sy’n cael ei gyflwyno gan bobl sydd wedi cwblhau, neu ar fin cwblhau, yr Arolwg Troseddu. I weld y polisi preifatrwydd sy’n berthnasol i'r Arolwg Troseddu, agorwch BOLISI PREIAFTRWYDD AROLYGON TROSEDDU CYMRU A LLOEGR

Darllenwch y canlynol yn ofalus i ddeall ein barn a’n harferion mewn perthynas â’ch data personol a sut byddwn ni'n trin eich data personol.

GWYBODAETH RYDYN NI'N EICH CHASGLU

Byddwn ni'n casglu ac yn prosesu’r data canlynol ar ein gwefan:

 • Gwybodaeth a roddwch wrth lenwi ffurflenni ar ein gwefan. Mae’n bosibl hefyd y byddwn ni’n gofyn am wybodaeth gennych chi pan fyddwch chi’n rhoi gwybod am broblem gyda’n gwefan
 • Os byddwch chi'n cysylltu â ni, mae’n bosibl y byddwn ni’n cadw cofnod o’r ohebiaeth
 • Mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn gofyn i chi lenwi arolygon rydyn ni’n eu defnyddio at ddibenion ymchwil, ond nid oes rhaid i chi ymateb iddynt
 • Manylion eich ymweliadau â’n gwefan, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i hynny, data traffig, data lleoliadau, gweflogiau a data cyfathrebu eraill, boed hyn er mwyn i ni allu bilio neu fel arall, a’r adnoddau rydych chi'n eu hagor

CYFEIRIADAU IP

Mae’n bosibl y byddwn ni’n casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur, gan gynnwys, lle bo’r wybodaeth ar gael, eich cyfeiriad IP, eich system weithredu a'r math o borwr sydd gennych, a hynny er mwyn gweinyddu’r system. Mae hyn yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu data ystadegol am weithgareddau a phatrymau pori ein defnyddwyr.

CWCIS

Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis er mwyn eich gwahaniaethu chi oddi wrth ddefnyddwyr eraill ein gwefan ac er mwyn eich cofio chi rhwng ymweliadau. Mae hyn yn gymorth i ni roi profiad da i chi pan rydych chi'n pori ar ein gwefan ac er mwyn i ni allu gwella ein gwefan.

Cwci yw ffeil fach o lythrennau a rhifau rydyn ni'n eu storio ar eich porwr neu ar yriant caled eich cyfrifiadur, os ydych chi’n cytuno i hynny. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Mae’r cwcis yn rhai “dadansoddol”, sy'n cael eu defnyddio gan wasanaeth allanol Google Analytics. Maen nhw’n fodd i ni adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae’r ymwelwyr yn symud o gwmpas y wefan wrth ei defnyddio. Mae hyn yn gymorth i ni wella’r ffordd mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft drwy sicrhau bod defnyddwyr yn gallu dod i hyd i’r hyn maen nhw eisiau. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y rhestr isod am y cwcis unigol a beth yw eu pwrpas

Google Universal Analytics Library (analytics.js)
 • Enw’r cwci: _ga
  Darfod: 2 flynedd
  Disgrifiad: Defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
 • Enw’r cwci: _gid
  Darfod: 24 awr
  Disgrifiad: Defnyddir i wahaniaethu rhwng defnyddwyr.
 • Enw’r cwci: _gat
  Darfod: 1 munud
  Disgrifiad: Defnyddir i gyfyngu ar y gyfradd geisiadau. Os bydd Google Analytics yn cael ei ddefnyddio drwy Google Tag Manager, bydd y cwci’n cael yr enw _dc_gtm_<property-id>.

Mae'n bosibl i chi rwystro cwcis drwy agor y gosodiad ar eich porwr sy'n gadael i chi wrthod gosod rhai cwcis neu bob cwci. Ond os ydych chi'n defnyddio'r gosodiadau ar eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch chi’n gallu mynd i bob rhan neu i ambell ran o’n gwefan.

LLE RYDYN NI'N STORIO EICH DATA PERSONOL

Mae'n bosibl y bydd y data rydyn ni'n ei gasglu gennych chi yn cael ei anfon y tu allan i'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”) ac y bydd yn cael eu storio yno. Mae'n bosibl hefyd y bydd yn cael ei brosesu gan bydd staff sy'n gweithio i ni neu i un o'n cyflenwyr y tu allan i'r AEE. Os bydd eich data personol yn cael ei drosglwyddo, ei storio, neu ei brosesu mewn rhyw fodd arall, y tu allan i’r AEE, ac nad yw’r wlad neu’r diriogaeth honno wedi cael ei chydnabod yn un sy'n darparu lefel ddigonol o ddiogelwch i ddata, byddwn ni'n sefydlu dulliau amddiffynol ychwanegol i ddiogelu eich data personol, yn seiliedig ar gymalau safonol mewn contractau. Cewch ofyn i ni ddarparu copi o'r cymalau hyn drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

CADW EICH DATA PERSONOL YN DDIOGEL

Byddwn ni'n cymryd camau rhesymol i sicrhau bod eich data’n cael ei drin yn ddiogel ac yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn. Bydd yr holl wybodaeth a roddwch i ni yn cael ei storio ar ein gweinydd diogel. Byddwn ni’n cyfyngu mynediad at yr wybodaeth gan ein gweithwyr ein hunain, ein contractwyr, darparwyr gwasanaethau ar y wefan ac unigolion sydd ag awdurdod i ddelio’n briodol â gwybodaeth o’r fath. Rydyn ni'n gofyn i’n contractwyr trydydd parti a darparwyr gwasanaethau ar y wefan ddilyn safonau tebyg o ddiogelwch a chyfrinachedd.

Yn anffodus, nid yw’n gwbl ddiogel anfon gwybodaeth drwy'r rhyngrwyd. Er y byddwn ni'n cymryd camau rhesymol i ddiogelu eich data personol, ni allwn ni sicrhau diogelwch y data sy'n cael ei anfon i'n gwefan; chi sy'n gyfrifol am unrhyw wybodaeth rydych chi'n ei hanfon. Ar ôl i ni dderbyn eich gwybodaeth, byddwn ni'n rhoi nodweddion diogelwch a gweithdrefnau caeth ar waith i geisio rhwystro neb rhag cael gafael arni heb awdurdod.

SUT BYDDWN NI'N DEFNYDDIO’R WYBODAETH

Isod, rydyn ni wedi rhestru’r ffyrdd y gallwn ni ddefnyddio eich data personol. Hefyd, rhaid i ni yn ôl y gyfraith esbonio’r sail gyfreithiol dros ddefnyddio eich data personol, a nodir hyn isod hefyd. Y sail gyfreithiol ymhob achos yw ein bod ni'n cael eich caniatâd i ddefnyddio eich data personol, neu fod angen i ni ddefnyddio eich data personol i gyflawni contract gyda chi, neu fod rhaid defnyddio eich data personol ar gyfer ein buddiannau dilys ni (neu rai trydydd partïon), (ac fe wnawn ni esbonio beth yw'r buddiannau hynny ymhob achos). Pan fyddwn ni'n defnyddio eich data personol gyda’ch caniatâd chi, mae gennych chi hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd.

 • I sicrhau bod cynnwys o’n gwefan ni yn cael ei gyflwyno yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur (mae hyn yn seiliedig ar ein buddiant dilys yn sicrhau bod ein gwefan yn cael ei chyflwyno i chi yn y ffordd fwyaf effeithiol bosibl).
 • I ddarparu gwybodaeth, nwyddau neu wasanaethau rydych chi'n gofyn i ni amdanynt, neu a allai fod o ddiddordeb i chi yn ein barn ni, os ydych chi wedi rhoi caniatâd i rywun gysylltu â chi am resymau o’r fath (mae hyn yn seiliedig ar eich caniatâd chi, a gallwch chi dynnu'r caniatâd yn ôl unrhyw bryd).
 • I gyflawni ein hymrwymiadau oherwydd unrhyw gontractau rhyngom ni a chi (mae hyn yn seiliedig ar anghenrhaid mewn contract – sef bod raid i ni ddefnyddio eich data personol i gyflawni ein contract gyda chi).
 • I ganiatáu i chi gymryd rhan yn nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan rydych chi’n dewis gwneud hynny.
 • I roi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth (mae hyn yn seiliedig ar ein buddiant dilys yn rhoi gwybod i chi am newidiadau i’n gwasanaeth).

Mae'n bosibl y byddwn ni hefyd yn defnyddio eich data personol, neu'n caniatáu i gwmnïau penodol o fewn Kantar ddefnyddio eich data personol, i roi gwybodaeth i chi am nwyddau a gwasanaethau a allai fod o ddiddordeb i chi. Mae'n bosibl y byddwn ni neu y byddan nhw yn cysylltu â chi ynglŷn â'r rhain dros y ffôn neu drwy'r post. Mae hyn yn seiliedig ar ein buddiant dilys ni, neu fuddiant dilys aelodau ein grŵp, yn darparu gwybodaeth i chi am nwyddau neu wasanaethau sydd gennym ni neu sydd ganddyn nhw.

DATGELU EICH GWYBODAETH

Mae'n bosibl y byddwn ni’n datgelu eich gwybodaeth bersonol i unrhyw aelod o'n grŵp Kantar. Mae hyn yn golygu ein his-gwmnïau, ein prif gwmni daliannol a'i is-gwmnïau, yn ôl y diffiniad o'r rhain yn adran 1159 o Ddeddf Cwmnïau'r DU 2006. Mae’n bosibl y byddwn ni'n datgelu eich data personol i drydydd partïon:

 • Os byddwn ni'n gwerthu neu'n prynu unrhyw fusnes neu asedau, mae'n bosibl y byddwn ni’n datgelu eich data personol i ddarpar werthwr neu brynwr busnes neu asedau o'r fath.
 • Os bydd Kantar neu ei holl asedau fwy neu lai yn dod i feddiant trydydd parti. Mewn achos o'r fath, bydd y data personol sydd ganddo am ei gwsmeriaid yn un o'r asedau a fydd yn cael eu trosglwyddo.
 • Os oes dyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol; neu i ddiogelu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Kantar, ein cwsmeriaid neu rywrai eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â sefydliadau a chwmnïau eraill er mwyn diogelu rhag twyll a lleihau risgiau credyd.
AM FAINT O AMSER Y BYDDWN NI'N CADW EICH DATA PERSONOL

Yn ôl y gyfraith, rhaid i ni gadw eich data personol dim ond am ddigon o amser i gyflawni'r diben yr ydym yn ei ddefnyddio ar ei gyfer. Penderfynir am faint o amser y byddwn ni’n cadw eich data personol yn ôl nifer y feini prawf, gan gynnwys y pwrpas yr ydym yn defnyddio’r wybodaeth ar ei gyfer, faint o wybodaeth sydd a pha mor sensitif ydyw, y risg posibl petai’n cael ei ddefnyddio neu ei ddatgelu heb awdurdod, a’r rhwymedigaethau cyfreithiol a rheoleiddiol sydd arnom.

EICH HAWLIAU

Mae gennych chi hawl i ofyn i ni beidio â phrosesu eich data personol ar gyfer marchnata. Fel arfer, byddwn ni'n rhoi gwybod i chi (cyn casglu eich data) os ydyn ni'n bwriadu defnyddio eich data at ddibenion o'r fath neu os ydyn ni'n bwriadu datgelu eich gwybodaeth i unrhyw drydydd parti at ddibenion o'r fath. Gallwch chi arfer eich hawl i atal prosesu o'r fath drwy roi tic mewn rhai blychau penodol ar y ffurflenni rydyn ni'n eu defnyddio i gasglu eich data. Gallwch chi hefyd arfer yr hawl hon unrhyw bryd drwy gysylltu â ni yn info.uk@kantarpublic.com.

Hefyd, mae gennych chi’r hawliau canlynol mewn perthynas â’ch data personol (mae rhai o'r hawliau hyn yn berthnasol mewn rhai amgylchiadau yn unig, ac mae rhai ohonynt yn amrywio yn ôl y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu eich data – mae rhagor o fanylion ar gael uchod):

 • Yr hawl i ofyn a ydyn ni'n prosesu eich data personol, ac os ydyn ni, i gael manylion y gwaith prosesu hwnnw (yn ogystal â chael copi o’ch data personol).
 • Yr hawl i ofyn i ni gywiro unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch ac sy’n anghywir neu’n anghyflawn.
 • Yr hawl i ni ofyn i chi ddileu data personol sydd gennym amdanoch.
 • Yr hawl i wrthwynebu’r modd rydyn ni'n prosesu eich data personol, a gofyn i ni gyfyngu ar y modd rydyn ni'n prosesu eich data personol.
 • Yr hawl i gael y data personol rydych chi wedi’i darparu i ni, a hynny mewn diwyg electronig trefnus a chyffredin. Gallwch chi hefyd ofyn i ni drosglwyddo eich data personol yn uniongyrchol i gwmni arall os yw hynny'n bosibl.

Os nad ydych chi'n fodlon â’r ffordd rydyn ni wedi ymdrin â’ch data personol, hoffen ni gael cyfle i gywiro pethau – cysylltwch â ni yn info.uk@kantarpublic.com.

Ond mae gennych chi hawl i gwyno i awdurdod goruchwyliol:

Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yw hwnnw yn y DU, a dyma'r manylion cyswllt

Information Commissioner's Office
Wycliffe House
Water Lane
Wilmslow
Cheshire
SK9 5AF

Ffôn: 0303 123 1113 (pris lleol)

E-bost: casework@ico.org.uk

Y Comisiynydd Diogelu Data yw hwnnw yn Iwerddon, a dyma'r manylion cyswllt

Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
R32 AP23 Co. Laois

Ffôn: 1890 252 231 (rhif cost isel)

E-bost: info@dataprotection.ie

O bryd i’w gilydd, mae’n bosibl y bydd ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac o wefannau ein partneriaid yn y rhwydwaith a chyrff sy’n gysylltiedig â ni. Os ydych chi’n dilyn dolen at unrhyw rai o'r gwefannau hyn, cofiwch fod gan y gwefannau eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd mewn perthynas â'r polisïau hynny. Gwiriwch y polisïau hynny cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i'r gwefannau hyn.

NEWIDIADAU I’N POLISI PREIFATRWYDD

Cafodd y polisi preifatrwydd ei ddiweddaru ddiwethaf ar 18/072018. Bydd unrhyw newidiadau y byddwn yn eu gwneud i'n polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu dangos ar y dudalen hon, ac os yw’n briodol, byddwch chi'n cael gwybod amdanynt drwy e-bost.

CYSYLLTU

Mae croeso i chi gyflwyno cwestiynau, sylwadau a cheisiadau am y polisi preifatrwydd hwn. Dylech eu hanfon i info.uk@kantarpublic.com.

Gallwch chi gysylltu â’n swyddog diogelu data, Gillie Abbotts-Jones, yn QIS@kantar.com.